Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості

Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості 20.05.2020

Халанський В’ячеслав Володимирович,

аспірант Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м.Київ

Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості (читати)

У статті розглядається проблема діалогізації спілкування з позиції діалогічного підходу. Діалогічна взаємодія розглядається нами як спосіб спілкування, спрямований на розвиток і розуміння того, що партнери спілкування думають, відчуваю і роблять. Психологічна готовність до такого способу спілкування вивчається нами в контексті її особистісного аспекту. Особистісний аспект психологічної готовності розуміється нами як певна характеристика ціннісно-смислової системи.

Ключові слова: діалог, діалогізація спілкування, взаємодія, психологічна готовність, комунікація, смислове утворення. Халанский В. В. Проблемы диалогизации общения как духовно-психологическое измерение личности

В статье рассматривается проблема диалогизации общения с позиции диалогического подхода. Диалогическое взаимодействие рассматривается нами как способ общения, направленный на развитие и понимание того, что партнеры общения думают, чувствуют и делают. Психологическая готовность к такому способу общения изучается нами в контексте ее личностного аспекта. Личностный аспект психологической готовности понимается нами как определенная характеристика ценностно-смысловой системы.

Ключевые слова: диалог, диалогизация общения, взаимодействие, психологическая готовность, коммуникация, смысловое образование.

Halanskyi V.V. Problems of «Dialogization» Communication as Spiritual and Psychological Dimension of Personality This article addresses the problem of «dialogization» of communication process from the position of a dialogical approach. A dialogical interaction is considered as a means of communication aimed at the developing and understanding of what the communication partners think, feel and do. Psychological willingness to communicate in this way is studied in the context of its personalistic aspect. This personalistic aspect of the aforementioned psychological willingness is understood as a characteristic of the value-semantic system.

Key words: dialogue, dialogization of communication, interaction, psychological readiness, communication, semantic formation.

Актуальність теми. В умовах постійної трансформації суспільства, соціальних та економічних умов, що швидко змінюються, професійна діяльність фахівців професій, спрямованих на допомогу, значно ускладнюється. Це висуває підвищені вимоги до її реалізації, що актуалізує психологічні ресурси особистості. Діалогічний спосіб спілкування, що реалізується всією системою стосунків людини, є ресурсним для професійних вмінь фахівців професій, спрямованих на допомогу, а також сприяє розвитку їхнього особистісного зростання. 


Щоб записатися на прийом,
залишіть заявку!